16512

رویه های بازگرداندن کالا

تنها پس از 24 ساعت از تاریخ تحویل کالا امکان بازگشت وجود دارد و بعد از آن این امکان وجود ندارد.