16512

رویه ارسال

پس از قطعی و نهایی شدن فاکتور و صدور تسویه حساب از بخش حسابداری، حداکثر دو روز کاری زمان می برد؛ در صورت تاخیر بیش از این زمان، از سوی شرکت با مشتری هماهنگی صورت می گیرد.